Jafnréttis- og jafnlaunastefna Nordic Office of Architecture ehf

Nordic Office of Architecture leggur áherslu á að skapa góðan og eftirsóknarverðan vinnustað þar sem jafnrétti starfsfólks og vellíðan er í fyrirrúmi. Markmið jafnréttisstefnu Nordic er að stuðla að jöfnum tækifærum og koma í veg fyrir hvers kyns mismunun. Starfsfólk nýtur sömu tækifæra og sambærilegra réttinda og er kynbundin mismunun óheimil í hvaða formi sem hún birtist. Einelti, ofbeldi, kynbundin eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin.

 • Gerðar eru hæfni- og starfslýsingar þar sem hlutverk og ábyrgð starfsfólks eru skýr.
 • Allt starfsfólk skal njóta sömu möguleika til endurmenntunar, starfsþjálfunar og sækja námskeið til að efla sig í starfi.
 • Við ráðningar starfsfólks er lögð áhersla á að fá til starfa hæfa, drífandi og árangursmiðaða einstaklinga.
 • Nordic Office of Architecture er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.

Jafnréttisstefna þessi er byggð á lögum um jafna stöðu og rétt kynja nr. 150/220 og lögum nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði.


Jafnréttisstefna Nordic Office of Architecture

 • Jafnréttisstefna Nordic Office of Architecture nær til alls starfsfólks sem skal njóta sambærilegra kjara og réttinda fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Ákvarðanir um laun og annað sem hefur áhrif á kjör skulu byggja á málefnalegum forsendum, algjörlega óháð kyni eða öðrum þáttum ótengdum faglegri hæfni.
 • Nordic Office of Architecture er fjölskylduvænn vinnustaður. Áhersla er lögð á samræmingu vinnu og einkalífs starfsfólks, meðal annars með sveigjanlegum vinnutíma og með því að gera starfsfólki kleift að sinna starfi sínu að heiman ef það hentar. Slíkur sveigjanleiki byggist á nánu samstarfi og gagnkvæmu trausti milli starfsfólks og stjórnenda.
 • Starfsfólk af öllum kynjum skulu eiga jafnan aðgang að þjálfun og endurmenntun, eftir því sem við á og nýtist viðkomandi í starfi. Fyrirtækið hvetur fólk til endurmenntunar og veitir svigrúm til að stunda námið á vinnutíma á fullum launum.
 • Kynbundið ofbeldi, kynferðisleg og kynbundin áreitni eru ekki liðin hjá Nordic Office of Architecture.
 • Nordic Office of Architecture leggur áherslu á að menning vinnustaðarins sé slík að öllum líði vel á vinnustaðnum og að fjölbreytni starfsfólks fái að njóta sín.
 • Stefna fyrirtækisins er að kynjahlutfall fyrirtækisins fari ekki út fyrir 40/60.

Jafnlaunastefna
Markmið Nordic Office of Architecture er að standa framarlega á sínu sviði, vera eftirsóttur vinnustaður og að öll kyn hafi jöfn tækifæri í starfi.
Launastefna Nordic Office of Architecture byggir á því að starfsfólk njóti sambærilegra kjara og réttinda fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf. Við ákvörðun launa og annarra kjara starfsfólks er tekið mið af menntun, reynslu, frammistöðu og ábyrgð sem fylgir hverri stöðu, óháð kyni. Launakjör starfsfólks eru yfirfarin árlega með hliðsjón af ofantöldum atriðum og leiðrétt ef þörf er á.
Til að ná markmiði sínu mun Nordic Office of Architecture:

 • Viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST85.
 • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári.
 • Greina niðurstöður launagreiningar með stjórnendum og kynna þær fyrir starfsfólki árlega.
 • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum úrbótum og eftirliti.
 • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
 • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem eru í gildi á hverjum tíma og staðfesta á fundi að stefnan fylgi lögum.
 • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki og birta hana á heimasíðu fyrirtækisins.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Nordic Office of Architecture. Hann ber einnig ábyrgð á jafnlaunastefnu og að þeim lagalegu kröfum og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt.

Fjármálastjóri er tilnefndur fulltrúi stjórnar varðandi ábyrgð á rekstri og viðhaldi jafnlaunakerfis í samræmi við staðalinn ÍST 85.

Jafnréttis- og jafnlaunastefna Nordic Office of Architecture ehf er endurskoðuð á tveggja ára fresti.