Klimakutt krever samarbeid og nye forretningsmodeller

Byggfloken 2.0: Skal byggenæringen kunne redusere sine klimagassutslipp så det monner, må nye forretningsmodeller på plass. Det siste halve året har aktører fra hele bransjen deltatt i en felles idedugnad for å finne fram til nye løsninger og samarbeidsformer. Nå foreligger resultatet.

Erlend Haugland Næs (t.v) og Elin Mørch Langlo fra Norconsult sammen med Knut Ramstad fra Nordic – Office of Architecture på en av Byggflokens samlinger. Foto: Tarald Jansen

Byggfloken 2.0 er et innovasjonsprosjekt initiert av Statsbygg og Æra Strategic Innovation. Æra har vært fasilitator i prosjektet, der en rekke aktører i bygg- og eiendomsbransjen, deriblant Norconsult, har samarbeidet om å finne fram til nye forretnings- og samarbeidsmodeller. Målet er å få til kutt i de store klimagassutslippene fra bransjen, blant annet gjennom sirkulærøkonomi, gjenbruk og ombruk. Byggfloken hadde oppstart i september 2021, og ble avrundet med en konferanse på DOGA design og arkitektur i Oslo 17. mars 2022 der forslagene til nye forretningsmodeller ble presentert. Konseptene er i tillegg presentert samlet i rapporten "Tek Pluss – nye forretningsmodeller som transformerer byggebransjen forbi netto null."

Ikke bærekraftig

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen står globalt for nærmere 40 prosent av klimagassutslippene, 40 prosent av avfallet og 40 prosent av energibruken. Samtidig skaper bransjen både store verdier og sysselsetter mange mennesker.

– Dessverre er det noe med måten bransjen jobber på som gjør det vanskelig å skape en helhetlig forståelse og en samlet innsats for å kutte klimagassutslippene, sier Elin Mørch Langlo, innovasjonsdirektør i Norconsult. Hun er en av tre fra konsernet som har deltatt i Byggfloken.

– Enten vi er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører eller leverandører, kommer vi inn i, og går ut av et byggeprosjekt i ulike faser. Aktørene er opptatt av sine leveranser og sin inntjening i sin del av verdikjeden, ikke nødvendigvis av helheten og bærekraften i prosjekt. Hvordan de ulike aktørene tjener penger avgjør også hvordan de prioriterer bruk av egne ressurser. Det er et stort behov for mer samarbeid og en mer helhetlig tankegang hvis vi skal bygge på en måte som både er lønnsom og bærekraftig. Å være med på denne prosessen har vært både lærerikt og tankevekkende, og for oss som skal være rådgivere også svært viktig.

Innovasjonsprosess

Alle som har vært på fisketur vet at en floke ikke kan løses ved å trekke hardt i én ende av snøret. Floke-metoden er et innovasjonsprogram som er utviklet for å ta tak i komplekse bærekraftutfordringer, og forsøke å løse dem ved å nøste seg fram til nye løsninger og strategier. Byggfloken er en av disse flokene, og metoden er den samme som for andre samfunnsfloker.

– Vi startet med å plukke ut noen utfordringer for bransjen, samle kunnskap og utarbeide en brief for hver utfordring. Deretter startet en innovasjonsprosess i tre faser, der vi skaffet oss innsikt i problemet, utviklet konsepter og testet dem ut, forteller Knut Ramstad, partner i Nordic – Office of Architecture og professor ved NTNU. Han deltok i arbeidet med konseptet Byggverket.no som er tenkt som en felles offentlig digital plattform for bygningsdata og en felles infrastruktur for bygningsinformasjon.

– En åpen digital flyt av data vil redusere kostnader for både private og offentlige aktører. Tenk deg det som et Statens kartverk for alle bygg og all infrastruktur i Norge, sier han.

– Vi hadde spart oss for enormt mye arbeid, tid og penger om all den informasjonen som finnes spredt rundt omkring kunne vært samlet i ett felles verktøy. Det kunne virkelig gitt grunnlag for en mer sirkulær byggenæring, som ikke baserer seg på en ta-bruk-kast-modell, men som gjør at vi kan øke verdien av arealer og materialer. Og det ville lettet arbeidet med all planlegging og bygging framover.

Rehabilitere eller bygge nytt?

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen er blant de i bransjen som mener det bygges for mye nytt, og gjenbrukes og rehabiliteres for lite av den eksisterende bygningsmassen i Norge. Skal bransjen bli bærekraftig må byggene brukes lenger. Utfordringen er at det ofte mangler god dokumentasjon på at en rehabilitering av et eksisterende bygg er bedre for klima og økonomi enn å bygge nytt. For byggherrene framstår det som mer risikabelt å tenke rehabilitering og gjenbruk, derfor blir det ofte nybygg.

– Dette var utgangspunktet for konseptet ReVal, som jeg var med på å utvikle, sier Erlend Haugland Næs, avdelingsleder for tekniske systemer i Norconsult.

– Vår idé handler om å gjøre det lettere og mer lønnsomt for kunder å utnytte mulighetene i eksisterende bygningsmasse ved å redusere risikoen og synliggjøre mulighetene. ReVal er tenkt som en rådgivningstjeneste som kombinerer kunnskap om regulering, ingeniørfag, arkitektur, ombruk og bruk av kunstigintelligens for å skape verdier gjennom rehabilitering. Ikke bare er gjenbruk bedre for klima, men sikrer større mangfold i bygningsmassen og bevarer kulturhistoriske verdier. Neste steg for oss er å konkretisere tjenestene, teste det ut sammen med interesserte kunder og utvikle selskapsmodell. Kanskje blir det et selskap som eies av flere aktører sammen?

Konseptene i Byggfloken er foreløpig på et tidlig stadium, men det det skal arbeides videre med alle sammen med aktuelle private og offentlige aktører. Noen krever betydelig offentlig finansiering, mens andre kan by på forretningsmuligheter for private som tør å investere.